• Sıhhıye / Sezenler Caddesi
  • 0 545 526 0 527
  • info@kazabilgi.com


TRAFİK KAZALARINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT NEDİR?

Ölümlü trafik kazalar?nda; Ölen ki?inin yak?nlar?, ölen ki?inin deste?inden yoksun kald?klar? için destekten yoksun kalma tazminat? ile cenaze ve defin masraflar? ad? alt?nda maddi tazminat talep edebilir. Ayr?ca ölen ki?inin yak?nlar? duyduklar? elem, ac? ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat talep edebilirler.

Yaralanmal? trafik kazalar?nda; Yaralanmal? trafik kazalar?nda, kaza neticesinde yaralanan ki?inin ya?am? devam etti?i için yak?nlar?n?n destekten yoksun kalma tazminat? yoktur. Trafik kazas? neticesinde kazada yaralanan ki?i, tedavi gördü?ü süreç içerisinde çal??amad??? için mahrum kald??? gelirlerin tazminini ve kaza dolay?s? ile yap?lan tedaviye ili?kin giderleri isteyebilir. Ayr?ca kaza nedeniyle ya?ad??? elem ve ?zd?rap için manevi tazminat talep edebilirler.

Sakatlanmal? trafik kazalar?nda; Ki?i sakatl?k oran?na ve tüm ömrünün geri kalan?na göre meydana gelecek i? gücü kayb?na yönelik zarar?n?, tedavi masraflar?n? maddi tazminat olarak talep edebilecek ve duyulan ac? ve ?zd?rap nedeniyle de manevi tazminata hak kazanabilecektir.

Makaleye Yazılan Yorumlar