• Sıhhıye / Sezenler Caddesi
  • 0 545 526 0 527
  • info@kazabilgi.com


ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL ALINIR?

Trafik kazas? sonucunda araçlarda meydana gelen maddi hasarlar sigorta poliçelerinden kar??lanmaktad?r. Kaza sonucunda kaza yapan arac?n onar?m? yap?lmas?na ra?men arac?n sat???nda piyasa de?eri dü?mektedir. Örne?in; kaza öncesi arac?n de?eri 80.000-TL iken kaza sonras? arac?n hasar kayd? bulunmas?ndan dolay? arac?n daha dü?ük bir fiyata sat?lmas? nedeni ile aradaki fiyat fark? araç de?er kayb?d?r.

Kar?? taraf?n kusuruyla trafik kazas? sonucunda arac?n sat?? fiyat? dü?tü ise araç de?er kayb? tazminat? alma hakk?n?z bulunmaktad?r. Bu tazminat?n tutar? ise hasar?n niteli?ine, arac?n üretim y?l?na, marka, model ve kilometresine göre de?i?iklik göstermektedir.

Araç de?er kayb? davalar?nda zaman a??m? süresi 2 y?ld?r. Kazan?n oldu?u tarihten itibaren 2 y?l içerisinde araç de?er kayb? talebinde bulunulmas? gerekmektedir. Araç de?er kayb?, kusurlu araç sahibi ile arac?n sigorta ?irketinden talep edilebilir.

Trafik kazas? sonras? araçta meydana gelen de?er kayb?n?n tespiti ve zarar?n giderilmesi için kaza ma?durlar?na gerekli yard?m ve bilgilendirme derne?imiz taraf?ndan yap?lmaktad?r.

 

Makaleye Yazılan Yorumlar